وضعیت کنونی فناوری و مقایسه با فناوری‌های رقیب


کارایی ماسک بهبود یافته با نانوالیاف و خواص فشاری آن بررسی شده و با ماسک معمولی مقایسه شده است. خواص ایمنی و سلامتی این محصول نیز انجام شده و بر طبق نتایج و آزمایشات مربوطه مورد تایید است.

chart